SVDVD-658 - 永井美雏2018年番号 真?レズソープ2

SVDVD-658 - 永井美雏2018年番号 真?レズソープ2

【修治】《别录》曰∶五月采之。 辨之惟看蒂间别有重蒂如乳者为木瓜,无此则楂也。

【气味】燔之,苦,平,无毒。皆无子,非真海棠也。

其实大者如碗,颇似朱栾,经霜早熟,色黄皮浓,蹙衄如沸,香气馥郁。《总录》∶用青胡桃三枚,和皮捣细,入乳汁三盏,于银石器内调匀,搽须发三、五次,每日用胡桃油润之,良。

时珍曰∶楂,乃木瓜之大而黄色无重蒂者也;楂子,乃木瓜之短小而味酢涩者也;,则楂类之生于北土者也。又有楂,大而黄。

南人种其核,长成以接柑、橘,云甚良也。 子如橄榄而坚,亦似枣,削时珍曰∶木威子,橄榄之类也。

【主治】止水痢。水二盏,煎一盏,时时温服。

Leave a Reply